iRacing Advanced Legends Cup

Seasons

2019S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3237 1277 1211 1670 665 0 0 0 0 0 0 0 0 1206

2019S1

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 8534 985 989 1787 1710 1573 1549 1297 1296 1643 1612 1672 1579 1474

2018S4

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 6013 864 876 1106 1023 1052 986 723 868 1367 1264 1268 1064 1038

2018S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 5903 542 591 842 1189 1171 1046 917 859 1228 1161 1143 1130 985

2018S1

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3542 402 478 799 823 711 732 522 544 755 641 689 682 648

2017S4

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 2765 416 366 586 522 471 511 327 339 552 531 635 543 483

2017S3

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 4139 566 512 773 826 696 819 654 736 960 923 906 986 780

2017S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3702 651 673 836 546 638 625 496 577 788 754 731 690 667

2017S1

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3575 573 538 863 735 675 716 550 483 848 749 702 749 682

2016S4

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 2681 416 366 648 479 471 499 330 390 614 599 567 632 501

2016S3

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3247 470 526 883 712 654 675 472 518 763 640 617 679 634

2016S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3062 418 443 704 688 629 657 508 520 732 653 620 680 604

2016S1

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS CS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3066 453 453 758 649 590 621 449 572 669 632 666 607 593

2015S4

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3055 533 518 799 706 630 523 455 488 596 614 655 695 601

2015S3

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3289 489 448 669 678 630 604 586 431 719 667 695 566 598

2015S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3657 657 633 1064 800 741 729 585 493 737 699 771 628 711

2015S1

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3656 541 582 860 705 645 759 592 578 831 870 863 694 710

2014S4

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS Average
Legends 2087 447 555 721 705 800 726 659

2014S3

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3442 706 691 828 773 808 728 560 403 784 753 733 630 700

2014S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3562 530 599 750 791 835 822 663 508 867 912 845 865 749

2014S1

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3693 561 565 820 689 872 872 619 437 931 931 818 862 748

2013S4

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3341 515 541 741 738 786 665 486 485 823 777 744 846 679

2013S3

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3379 551 677 852 835 808 743 535 539 722 616 687 818 699

2013S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3468 470 618 772 758 708 762 537 551 845 776 725 760 690

2013S1

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 3583 453 533 681 712 792 695 586 641 841 888 850 912 715

2012S4

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 2786 374 399 586 597 564 532 463 487 719 699 640 661 560

2012S3

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 2634 516 447 654 590 606 505 457 406 567 492 557 511 526

2012S2

Class Total CMS OPS UIS SBS TIS LNS CMS LRP UIS SBS TIS LNS Average
Legends 2780 509 526 707 585 634 559 419 531 621 517 517 499 552

2010S4

Class Total CMS OPS SMS SBS TIS LNS CMS OPS SMS SBS TIS LNS Average
Legends 2212 397 470 266 560 478 579 473 562 277 590 522 630 484

2010S3

Class Total CMS OPS SMS SBS TIS LNS CMS OPS SMS SBS TIS LNS Average
Legends 2413 480 679 347 714 621 667 512 541 324 584 538 664 556

2010S2

Class Total CMS OPS SMS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SMS Average
Legends 2307 434 532 320 564 458 582 652 676 443 565 646 350 518

2010S1

Class Total LNS OPS SMS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SMS Average
Legends 2328 624 534 347 654 543 619 591 642 460 547 546 310 535

2009S4

Class Total CMS OPS SMS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SMS Average
Legends 1727 332 384 274 434 352 433 503 479 382 450 485 240 396

2009S3

Class Total CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS Average
Legends 1768 341 404 471 466 382 422 450 440 326 385 443 490 418

2009S2

Class Total CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS Average
Legends 1582 221 229 342 372 326 352 447 426 371 432 444 407 364

2009S1

Class Total CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS Average
Legends 1249 316 333 387 349 304 356 354 325 244 285 320 295 322

2008S4

Class Total CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS Average
Legends 1484 347 414 415 458 268 334 391 465 339 396 458 416 392

2008S3

Class Total CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS CMS OPS LNS SBS Average
Legends 1610 286 506 560 563 448 447 426 435 341 347 416 395 431

2008S2

Class Total SBS LNS OPS CMS SBS LNS OPS CMS SBS LNS OPS CMS Average
Legends 1145 119 196 153 99 127 112 103 160 465 389 360 295 215

2008S1

Class Total SBS LNS OPS CMS SBS LNS OPS CMS SBS LNS OPS CMS Average
Legends 139 8 39 57 69 97 80 78 86 79 80 65 72 68